WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ v súlade so zákonomč. 84/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

  • 1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.4toys.sk v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefóne číslo, podpis.
  • 2. Marketingu a to formou zasielania newsletter-a na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu www.4toys.sk v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Vyplnením registračných údajov, prípadne údajov v objednávke a ich následným odoslaním dáva zákazník súhlas na ich spracovanie. Prevzatím týchto údajov sa spoločnosť Bella Vita, s.r.o. zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa k ochrane osobných údajov a použiť ich na evidenciu a spracovanie v spoločnosti Bella Vita, s.r.o..

Súhlas na spracovanie osobných údajov dáva zákazník na dobu neurčitú. V prípade ak zákazník písomne požiada o vyradenie údajov z databázy, budú všetky osobné údaje vymazané

Osobné údaje, ktoré zákazník poskytuje prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je zákazník povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa, prípadne ich sám aktualizovať a zmeniť podľa aktuálnej skutočnosti. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.

Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese. Tento údaj slúži predovšetkým na ochranu zákazníka, aby už zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba. Číslo občianskeho preukazu je zaznamenané len v dodacom liste kuriérskej spoločnosti.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

  • spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít
  • nevyužívaním zasielania newsletter-a nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.


 2015 © 4toys.sk 
 web developed by Cstudios s.r.o.